İstanbul Adliyesi Otopark Ücreti Konusu'ndaki dilekçemiz

 • İstanbul Adliyesi Otopark Ücreti Konusu'ndaki dilekçemiz

  İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

  Avukatlık mesleğinin etkili bir şekilde ifa edilebilmesi için, yargının kurucu unsurlarından olan, mesailerinin önemli bir kısmını adliyelerde geçiren avukatların, otopark kullanımı konusunda adeta bir gelir kaynağı olarak görülmesi anlayışından vazgeçilmesi adına faydalı olacağı düşünülerek aşağıda arz edilen düzenlemenin yapılmasını talep etmek gerekmiştir;

  • İstanbul Adliyesi'nin otopark fiyatının (idarenin mesleğe bakışının göstergesi olmasından ötürü) iyileştirilmesi, mümkünse ücretsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Zira adliyeler avukatların doğal iş yerleri olup, avukatlığın adliye nezdinde ki birçok mecrada gelir kaynağı olarak görülmesi, avukata karşı yapılan mesleki uygulama ayıbıdır. Hâkim ve savcılara ücretsiz verilen kamusal bir hizmetin yargının üç eşit süjesinden olan avukatlara kademeli ücret tarifesine göre fahiş fiyatlarla verilmesi; Anayasal Eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 
  • Avukatlık Kanunu'nun 1. Maddesinde; avukatlığın, kamu hizmeti sayıldığı ve avukatın yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil edeceği ifadesi yer almaktadır. Ancak görüleceği üzere avukat kamusal bir faaliyet ifa ederek yargının kurucu unsurlarından iken, avukat olmadan bazı duruşmalar bile yapılamıyor iken, hâkim ve savcıya ücretsiz verilen hizmetin avukatlara fahiş fiyatla verilmeye çalışılması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Evrensel hukukta savunma, dolayısıyla avukatlık mesleği yargının üç eşit süjesinden biri sayıldığı halde, ülkemizde bu evrensel hukuk ilkesinin çiğnendiği bir uygulama alanı da işbu otopark mevzusudur.  
  • Otopark fiyatının ücretsiz hale getirilmesi şu aşamada mümkün değil ise; avukatların otoparktan kademeli ücret tarifesine göre değil ‘'uygun ve makul sabit ücret tarifesine''  göre yararlandırılmaları gerekmektedir.
  • Kamu binasında hâkim, savcı ve memurlar gibi kamusal faaliyet gören biz avukatların,  adliyeye sabahtan girip akşam çıktığı düşünüldüğünde 13.-TL gibi fahiş bir ücret ödemek zorunda bırakıldığı görülmektedir. 
  • Adliye binaları, devletin en temel vazifelerinden biri olan vatandaşları arasındaki adaletin temin edildiği yerlerdir. Bu binalarda özellikle de avukatlara kar mantığı ile bir hizmet sunulması asla kabul edilemez. Kamu hizmetinde önemli olan, hizmetin en uygun fiyatla tüm topluma en yaygın ve eşit şekilde sunulmasıdır. Kademeli ücret tarifesi uygulandığında ise sadece “kar”, yani özel çıkar güdüsüyle hareket edilerek, açıkça kamu hizmetinin meccanilik mantığının dışına çıkılmaktadır.
  • Oysa unutulmaması gereken husus otopark hizmetinin amacı ucuz emek gücüyle maksimum kar elde etmek değil, adliye binasında kamusal hizmet vermektir. O nedenle aslında ücretsiz verilmesi gereken hizmetin en azından makul ve en uygun fiyatla verilmesi temel amaç olmalıdır.
  • İstanbul Anadolu Adliyesi'nin uygulamasına bakıldığında Adliye hizmete girdiğinde Adalet Bakanlığı ile İSPARK arasında anlaşma yapıldığı, hakim, savcı ve adliye personeline ücretsiz olan otoparkın; tüm itirazlara rağmen avukatlara ücretli olduğu, daha sonra otopark işletmesinin iş yurtları işletmesine verildiği, bu işletmece avukatlar için başlangıçta sabit 5.-TL fiyat belirlendiği ancak daha sonra Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararı ile yeni tarife yayınlanarak artan kademeli ücret tarifesine geçildiği görülecektir. 

   

  • Meslektaşlarımızca Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararının hukuka ve mevzuata aykırılığı gerekçesiyle iptali talepli açılan davada; İstanbul 9. İdare Mahkemesi  2016/462 E. 2016/2028 K. ve 12/12/2016 tarihli kararında ‘‘ Avukatların da yargının kurucu unsurlarından olduğu ve mesailerinin büyük bir kısmını adliyelerde geçirdikleri göz önüne alındığında, mesleklerinin gereklerini yerine getirmek üzere bulundukları adliyenin otoparkından sabit ücret karşılığı yararlandırılmaları gerektiği'' gerekçesiyle söz konusu idare işleminin iptaline karar vermiştir. Bu iptal kararı gereğince İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukatlar için güncel sabit tarife  şu an için 7 TL olarak uygulanmaktadır.
  • Yukarda belirtilen İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 2016/462 E. 2016/2028 K. ve 12/12/2016 tarihli kararının gerekçesinde de yer aldığı üzere avukatların bulundukları adliyenin otoparkından sabit ve uygun ücret karşılığı yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu husus İstanbul Anadolu Adliyesi için geçerli olduğu kadar diğer Adliyeler için de geçerlidir. Uygulamada birlik sağlanması için ve en az İstanbul Anadolu Adliyesi kadar İstanbul Adliyesi de meslektaşlarımızca yoğun bir biçimde kullanıldığından Sayın Savcılığınızca İstanbul Adliyesi otoparkının da ücretsiz/bu mümkün olmadığı taktirde uygun bir bedelle sabit ücret tarifesi şeklinde avukatlara yararlandırılması gerekmektedir.

  Adliyeniz Otopark ücreti konusundaki talep ettiğimiz bu hususun gerçekleştirilmesini arz ve talep ederiz.

    Saygılarımızla,

   

                                                                                             Av. Cavit TATLI

                                                                              Hukukçular Derneği Genel Başkanı